VOP společnosti DENNY SHOP s.r.o.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi společností DENNY SHOP s.r.o., IČO: 063 82 673, se sídlem Vídeňská 545/76, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281298 (dále jen „Prodávající“) a Kupujícími týkající se prodeje Zboží, jak definováno níže.

1.2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:

2.1. Internetový obchod – webový portál Prodávajícího umístěný na internetové adrese www.stastnepacky.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží Prodávajícího; provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající. Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zejména pak ustanoveními § 2079 a násl.

2.2. Kupní cena - peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za prodej a dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Dále mohou být ke Kupní ceně připočteny náklady na odeslání Zboží či poplatky spojené s vybraným způsobem platby. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

2.3. Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu.

2.4. Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.

2.5. Místo dodání - místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje, které je specifikováno následujícími údaji: název obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo.

2.6. Podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Pro účely těchto Podmínek se Podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

2.7. Předmět prodeje - Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

2.8. Spotřebitel - člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zakoupí Zboží či jinak jedná s Prodávajícím. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato Kupní smlouva i právní vztahy s ní související navíc ustanoveními § 1810 a násl. občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2.9. Zboží - movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodě. Jednotlivé movité věci jsou v nabídce Internetového obchodu označeny vždy názvem a většinou jsou vyobrazeny na fotografii. Tato fotografie je zpravidla ilustrační. U každého Zboží je rovněž uvedena jeho bližší specifikace.

 

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A KUPNÍ SMLOUVA

3.1. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

3.2. Nabídka Zboží a ceny uvedené v Internetovém obchodě, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty nebo internetu, vztahující se ke Kupní ceně Zboží, mají pouze indikativní charakter a tyto informace nejsou považovány za návrh na uzavření smlouvy.

3.3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost celé nabídky Zboží. Informace o aktuální dostupnosti Zboží jsou uvedeny v Internetovém obchodě.

3.4. Proces uzavírání Kupní smlouvy se skládá z následujících fází:

3.4.1. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na odkaz „Koupit“;
3.4.2. Kliknutím na odkaz košíku označený jako „Vstoupit do košíku“ se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy.
3.4.3. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i tyto Podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit. V případě, že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním těchto Podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na nabídku „Objednat“.
3.4.4. Kupní smlouva je uzavřena, pokud Prodávající po obdržení objednávky Kupujícího tuto objednávku Kupujícímu potvrdí prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Samotná nečinnost Prodávajícího neznamená akceptaci objednávky. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů předepsaných objednávkovým formulářem.

3.6. Prodávající má právo až do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Prodávajícího spočívající v oznámení Kupujícímu, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

3.7. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti Zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané Zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude Kupující informován telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu.

3.8. Kupní cenu Předmětu prodeje lze uhradit následujícím způsobem, přičemž Prodávající nenese odpovědnost a následky za užití Kupujícím zvolené transakce:

3.8.1. bankovním převodem na účet Prodávajícího, a to dle pokynů, které budou Kupujícímu zaslány prostřednictvím e-mailu. Kupní cena Předmětu prodeje musí být připsána na účet Prodávajícího nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, v opačném případě bude objednávka zrušena. V případě, že bude Kupní cena uhrazena pouze částečně, objednávka bude taktéž zrušena. Při zadávání platebního příkazu je Kupující povinen vyplnit správný variabilní symbol objednávky, který obdržel v potvrzujícím e-mailu;
3.8.2. platební kartou prostřednictvím online platební brány GP webpay. Platba prostřednictvím platební karty může být zpoplatněna; o výši případného poplatku bude Kupující informován před uskutečněním platby; 
3.8.3. na dobírku, kdy v takovém případě Kupující uhradí Kupní cenu v Místě dodání uvedeném v objednávce prostřednictvím přepravce 
3.8.4. při osobním odběru Předmětu prodeje v hotovosti či prostřednictvím platební karty v provozovně Prodávajícího.

3.9. Jednotlivé způsoby platby mohou být zpoplatněny, přičemž o výši poplatku je Kupující informován vždy před potvrzením příslušné objednávky.

3.10. Prodávající je oprávněn dle vlastního uvážení požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11. V případě zrušení objednávky či odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího z jakéhokoli důvodu odešle Prodávající případnou platbu zpět Kupujícímu.

3.12. Kupní cena Předmětu prodeje je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré případné související poplatky, kromě případných bankovních poplatků souvisejících se způsobem platby zvoleným Kupujícím. V případě volby způsobu doručení Předmětu prodeje prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb, je Kupující povinen uhradit také poštovné a balné dle stanovené sazby. O výši poštovného a balného je Kupující informován před potvrzením objednávky a tato částka je připočtena ke Kupní ceně.

 

4. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PRODEJE

4.1. Místem dodání Předmětu prodeje je adresa uvedená Kupujícím v objednávce nebo registračním formuláři. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku předání Předmětu prodeje třetí osobě zajišťující jeho doručení Kupujícímu.

4.2. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. Pokud Kupující objednaný a řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje.

4.3. Pokud Prodávající není schopen z jakéhokoli důvodu (zejména v případě, kdy objednané Zboží není skladem) dodržet termín doručení Předmětu prodeje, uvědomí o této skutečnosti Kupujícího bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem a případně určí náhradní termín doručení Předmětu prodeje.

4.4. Prodávající je povinen dodat objednaný Předmět prodeje řádně a bez vad. Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází na Kupujícího v okamžiku jeho obdržení. Po tomto okamžiku Prodávající žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Předmětu prodeje.

4.5. Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa dodání, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, není Kupující povinen zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a zavazuje se Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. V takovém případě také Kupující sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky.

4.6. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím či úplným zaplacením Kupní ceny, a to okamžikem té události, která nastane později.

 

5. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

5.1. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu po akceptaci objednávky Předmětu prodeje a úhradě Kupní ceny zaslat Předmět prodeje Kupujícímu v souladu s jeho objednávkou. 

5.2. Prodávající je oprávněn dle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu odmítnout objednávku Kupujícího, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě, že Kupující opakovaně řádně neplní své závazky vyplývající z těchto Podmínek.

5.3. Prodávající neodpovídá za případné neplnění nebo prodlení s plněním jeho povinností, je-li toto neplnění nebo prodlení způsobeno vyšší mocí. Vyšší moc označuje každou událost mimo faktický vliv Prodávajícího, kterou vzhledem k jejímu charakteru nebylo možné předvídat nebo které nebylo možné předejít, i kdyby ji bylo možné předvídat, a to zejména, nikoli však výlučně, stávku, výluku nebo jiný pracovněprávní spor (do něhož jsou zapojeni vlastní zaměstnanci nebo zaměstnanci třetí strany), závadu na zdrojích energie nebo přenosové síti, mimořádnou událost, válku, terorismus, povstání, výbuch, požár, záplavu nebo podobnou přírodní pohromu, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá Prodávající vliv. Takové okolnosti nebudou připsány k tíži Prodávajícího ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů Prodávajícího nebo jejich subdodavatelů.

5.4. Kupující je zejména povinen objednaný Předmět prodeje převzít a zaplatit řádně a včas Kupní cenu.

5.5. Kupující je dále povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje o své osobě a dodací adrese, na kterou má být objednaný Předmět prodeje dodán.

5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

6.2. Ustanovení § 2161 občanského zákoníku se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.3. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, než byla objednána Kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

6.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí.

6.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

6.5.1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží;
6.5.2. na odstranění vady opravou věci;
6.5.3. na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
6.5.4. odstoupit od Kupní smlouvy.

6.6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, vyjma případů upravených v ustanovení § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva dle článku 6.7 těchto Podmínek.

6.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.8. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.9. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.10. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.11. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

6.11.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

6.11.2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

6.11.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

6.11.4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.12. Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

7. REKLAMACE

7.1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla či provozovny Prodávajícího (dále také jen „Reklamace“). Za okamžik uplatnění Reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

7.2. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje. Prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

7.3. Reklamované Zboží Kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění Reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Kupující je povinen doložit, že reklamované Zboží koupil skutečně od Prodávajícího (např. předložením účtenky, faktury či dodacího listu). Je-li Reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení Kupující vyzván k odběru zboží.

7.4. Dopravu reklamovaného zboží hradí Kupující, v případě uznání oprávněnosti Reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného Zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné Zboží zašle Prodávající zpět na vlastní náklady.

7.5. Prodávající rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak. Pro bližší informace o stavu Reklamace může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailu: prodejna@stastnepacky.cz nebo na tel.: 773 407 289.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

8.1. Kupující, který je Spotřebitelem má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží bez udání důvodu.

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností Kupujícího.

8.3. Prodávající v textové podobě potvrdí Kupujícímu přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy zašle nebo předá Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní Kupující odešle zboží Prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky za Zboží, které Prodávající od Kupujícího obdržel, (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného Kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však Kupující výslovně jinak), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoliv však dříve než Kupující Zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

8.4. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.5. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

8.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

8.7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a také od Kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.8. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající může jako podmínku využití služeb Internetového obchodu stanovit předchozí registraci Kupujícího na této webové stránce. Za účelem registrace vyplní Kupující v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě. Pokud to Internetový obchod umožňuje, může Kupující provádět objednávání a rezervaci Zboží též bez registrace přímo z webových stránek Internetového obchodu.

9.2. Současně s potvrzením registrace Kupující vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení ze strany Prodávajícího. Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde.

 

10. UŽIVATELSKÝ ÚČET

10.1. V rámci registrace na webové stránce Internetového obchodu je každému Kupujícímu zřízen samostatný uživatelský účet. K přístupu do svého uživatelského účtu Kupující použije přístupové údaje, které si sám zvolí. Přístupové údaje může Kupující kdykoli změnit po přihlášení do svého uživatelského účtu.

10.2. Identifikační údaje Kupujícího uvedené v jeho uživatelském účtu se považují za údaje zadané při jakékoli objednávce, kterou Kupující učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu. 

10.3. Kupující nesmí poskytovat přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu třetím osobám a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití svých přístupových údajů nebo svého uživatelského účtu a za jakoukoli škodu tím způsobenou.

10.4. V případě ztráty, odcizení nebo jiného zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne Kupujícímu nové přístupové údaje.

 

11. UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PRODÁVAJÍCÍHO

11.1. Prodávající má právo změnit své webové stránky, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. Prodávající má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost svých webových stránek či přístup k nim na dobu nezbytně nutnou z důvodu jejich údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.

11.2. Kupující je povinen dodržovat při užívání webových stránek Prodávajícího právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek vznikne Prodávajícímu či třetím osobám z důvodů na straně Kupujícího.

11.3. V případě, že Kupující jakkoli poruší tyto Podmínky a/nebo platné právní předpisy má Prodávající právo zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to i bez předchozího oznámení.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. V případě, že z těchto Podmínek, Kupní smlouvy či popřípadě z platných právních předpisů, vyplývá povinnost či potřeba jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též e-mailem, který nemusí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.

12.2. Současně s uzavřením Kupní smlouvy Kupující vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení ze strany Prodávajícího. Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde.

12.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na internetové připojení si Kupující hradí sám.

12.4. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na Kupující, kteří využívají služeb Internetového obchodu jako Podnikatelé. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. 

12.5. Případné spory mezi Kupujícími, kteří jsou Spotřebiteli, a Prodávajícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporu naleznete na stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Před kontaktováním České obchodní inspekce za účelem mimosoudního řešení sporů doporučujeme Kupujícím nejprve kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese prodejna@stastnepacky.cz za účelem smírného řešení sporu. V případě, že spor nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.

12.6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit Kupní cenu Zboží, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

12.7. Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

12.8. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění Podmínek Prodávající bez zbytečného odkladu uveřejní na webové stránce Internetového obchodu. V případě jakýchkoli změn Internetového obchodu Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu, která Kupujícímu vznikne v důsledku toho, že se Kupující neseznámil se změnami proto, že Internetový obchod pravidelně nevyužívá.

12.9. V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek.

12.10. Kupující mohou Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: DENNY SHOP s.r.o., adresa: Vídeňská 545/76, Kunratice, 148 00 Praha 4, tel: 773 407 289, e-mail: prodejna@stastnepacky.cz.

 12.11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.1.2018.